Informacje dla dłużników

Otrzymałeś pismo od komornika i nie wiesz, co robić? W pierwszej kolejności skontaktuj się z egzekutorem – w większości sytuacji z komornikiem można się porozumieć i za zgodą wierzyciela ustalić plan spłat. Taki plan musi być możliwy do zrealizowania oraz dopasowany do wysokości długu i posiadanego majątku. Komornicy inaczej podchodzą do osób zarabiających najniższą krajową, a inaczej do dłużników otrzymujących średnią krajową lub wyższą pensję. Głównym celem komornika jest jak najszybsze odzyskanie długu, a kontakt ze strony dłużnika jest postrzegany jako chęć podjęcia negocjacji. Pamiętaj więc, że brak kontaktu z komornikiem Ci szkodzi, dlatego po otrzymaniu pisma, dąż do szybkiego porozumienia i ustalenia racjonalnego planu spłaty.

W wielu przypadkach komornik nie ma informacji na temat charakteru i źródła egzekwowanego długu. W Polsce mamy coraz częściej do czynienia z tzw. wierzycielami wtórnymi, którzy zawodowo zajmują się obrotem wierzytelnościami. Jeśli więc Twój dług powstał w firmie pożyczkowej, nie oznacza to, że nadal jest ona wierzycielem – może bowiem należeć do funduszu inwestycyjnego, który odkupił dług i złożył wniosek do komornika. Niestety nie wszyscy wierzyciele informują komorników o źródle powstania zobowiązania, gdyż nie mają takiego obowiązku. Aby to ustalić, zalecamy kontakt z wierzycielem lub sądem, który wydał wyrok w celu wyjaśnienia sprawy.

Może się również zdarzyć, że po ustaleniu ratalnego planu spłat, dłużnik nie będzie w stanie dokonywać płatności zgodnie z założonym harmonogramem. W takiej sytuacji niezwłocznie skontaktuj się z komornikiem i poproś o odroczenie terminu płatności raty – jeśli tego nie zrobisz, komornik może podjąć dalsze czynności egzekucyjne.Informacje dla wierzycieli

Aby wszcząć czynności egzekucyjne, komornik musi dysponować wnioskiem, który spełnia określone wymogi prawne. Wniosek musi zawierać m.in. nazwę sądu rejonowego, przy którym działa komornik, imię i nazwisko komornika oraz adres kancelarii komorniczej, dane wierzyciela i dłużnika, informacje o ewentualnym pełnomocnictwie, informacje na temat dochodzonej wierzytelności i załączniki (np. tytuł wykonawczy, pełnomocnictwo, dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, oświadczenie o wyborze komornika). We wniosku należy podać wszelkie znane wierzycielowi informacje na temat majątku, adresów i danych kontaktowych dłużnika. Wniosek o wszczęcie egzekucji można napisać samodzielnie lub skorzystać z formularza urzędowego.

Wierzyciel może (ale nie musi) wybrać sposoby egzekucji długu, a jeśli tego nie zrobi, komornik zastosuje wszystkie dostępne sposoby – oprócz egzekucji z nieruchomości. Komornik musi mieć również oryginał tytułu wykonawczego, a jeśli wierzyciel korzysta ze wsparcia pełnomocnika, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo.

Wierzyciel może również zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika, jeśli nie dysponuje informacjami na jego temat. Takie zlecenie wiąże się z opłatą zwrotną w wysokości 100 zł, którą komornik zwraca po wyegzekwowaniu środków od dłużnika. Po otrzymaniu wniosku komornik zobowiąże też wierzyciela do wpłaty zaliczki na wydatki.System EPU (Elektroniczne Postępowanie Wykonawcze) umożliwia egzekucję wierzytelności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Dzięki EPU wierzyciel lub jego pełnomocnik może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji bez wychodzenia z domu. Aby złożyć e-wniosek w EPU, konieczne jest uzyskanie elektronicznego tytułu wykonawczego, który wydaje XVI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Lublinie. Jurysdykcja e-sądu obejmuje całą Polskę, bez względu na miejsce zamieszkania czy siedzibę pozwanego. EPU ID Radosława Justa, Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald Jeżyce to 1826.

Tutaj możesz śledzić na bieżąco najnowsze obwieszczenia o licytacjach ruchomości oraz nieruchomości.

Przejdź do licytacji
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarie. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.

Wykonanie informatykPoznan     2014-15 © www.komornikjust.pl   Radosław Just Komornik Sądowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu